ประกาศรับสมัครงาน

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส.- ปริญญาตรี ด้านบัญชี-การเงิน หรือในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความกระตือรือร้น และมีใจใฝ่เรียนรู้ในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และ MS Office, MS  Word, MS Excel ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีทักษะการพิมพ์ดีดคล่อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานธุรการบัญชีมาและเคยใช้โปรแกรมทางบัญชีมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถมาทำงานได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมเอกสารใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล และใบหักภาษี ณ ที่จ่าย และอื่นๆ
 • ดูแล ทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี ทำสำเนา และพิมพ์เอกสาร รวมถึงดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับเอกสารการเงิน และบัญชีต่างๆ เช่น ใบขอเบิกค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน ใบสรุปรายการเอกสารประจำเดือน ภาษีซื้อ – ภาษีขาย เป็นต้น
 • บันทึกบัญชีโดยพิมพ์ข้อมูลงานที่เกี่ยวข้องเข้าระบบบัญชี และจัดเก็บเอกสารทางบัญชีเข้าแฟ้มอย่างเป็นระเบียบ
 • ยื่นแบบภาษี ภงด.1 ,3 ,53 และ ภพ.30
 • จัดทำภาษีซื้อ ภาษีขาย และภาษีอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายการสรุปลูกหนี้ เจ้าหนี้ ทำเอกสารและรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำจ่ายค่าใช้จ่ายบริษัทให้กับคู่ค้า พนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตรวจสอบกำหนดการวางบิล – รับเช็ค
 • ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า และแผนกต่างๆ ภายในองค์กร
 • สามารถจัดทำรายงานต่างๆทางบัญชีเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้ข้อมูลในเชิงบริหารได้
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องมือวัด ระบบควบคุม
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความกระตือรือร้น และมีใจใฝ่เรียนรู้ในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และ MS Office, MS  Word, MS Excel ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานระบบควบคุม PLC DCS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถมาทำงานได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง

รายละเอียดงาน

 • เขียนโปรแกรมและ on-site commissioning และควบคุมบริหารงานโครงการและเอกสารต่างๆในงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน
 • ให้บริการตรวจซ่อมระบบควบคุม เครื่องจักร ระบบสายการผลิตให้กับลูกค้าโรงงาน
 • ให้บริการหลังการขายตรวจซ่อมอุปกรณ์ระบบควบคุม