ประกาศรับสมัครงาน

คุณสมบัติ
 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความกระตือรือร้น และมีใจใฝ่เรียนรู้ในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และ MS Office, MS  Word, MS Excel ได้เป็นอย่างดี รวมทั้งมีทักษะการพิมพ์ดีดคล่อง
 • หากมีประสบการณ์การทำงานธุรการบัญชีมาและเคยใช้โปรแกรมทางบัญชีมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถมาทำงานได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง

รายละเอียดงาน

 • จัดเตรียมเอกสารใบเสนอราคา และประสานงานธุรการฝ่ายขาย
 • ทำเอกสารและรายงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อประสานงานกับคู่ค้า และแผนกต่างๆ ภายในองค์กร
 • จัดทำรายงานต่างๆ ทางการตลาดและงานขายเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้ข้อมูลในเชิงบริหารได้
คุณสมบัติ
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เครื่องมือวัด ระบบควบคุม
 • มีความรับผิดชอบในการทำงานเอกสารตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ และมีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความกระตือรือร้น และมีใจใฝ่เรียนรู้ในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน และ MS Office, MS  Word, MS Excel ได้เป็นอย่างดี
 • หากมีประสบการณ์การทำงานระบบควบคุม PLC DCS จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถมาทำงานได้โดยไม่มีปัญหาเรื่องการเดินทาง

รายละเอียดงาน

 • เขียนโปรแกรมและ on-site commissioning และควบคุมบริหารงานโครงการและเอกสารต่างๆในงานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบงาน
 • ให้บริการตรวจซ่อมระบบควบคุม เครื่องจักร ระบบสายการผลิตให้กับลูกค้าโรงงาน
 • ให้บริการหลังการขายตรวจซ่อมอุปกรณ์ระบบควบคุม