บริษัท โปรลอจิค ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
สำนักงานใหญ่
38/10 ถนนยานนาวา แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์  0-2165-7100-9   แฟกซ์  0-2165-7110-1

Prologic Automation Engineering Co., Ltd.
38/10 Yannawa Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.

Tel. +66 2165 7100 to 9
Fax. +66 2165 7110 to 1
e-mail: prologic@prologic.co.th